Agenda ALV 2021

dinsdag 16 februari 2021 om 20.00 uur via teams

 1. Opening, introductie bestuur en uitleg werking TEAMS m.b.t. stemming enz.
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV van 3 maart 2020 
 5. Korte terugblik op 2020
 6. Financieel jaarverslag 2020 (wordt toegezonden na aanmelding ALV)
 7. Verslag van de Kascommissie 2020 en samenstelling Kascommissie 2021
 8. Vaststellen contributie 2021 (zie downloads onderaan de agenda)
 9. Veranderingen binnen het bestuur
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Martin Schreuder en Guido Glas
  • Het bestuur stelt Remco de Ligt als nieuwe voorzitter en Joyce Roderkerken als nieuwe secretaris voor. Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig artikel 10 van het huishoudelijk reglement worden ingediend bij het secretariaat ([email protected])) tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV.
 10. Besluit: Aangepaste baan en-afhangreglement (zie downloads onderaan de agenda)
 11. LTC Gorssel en het proces rond de Gorsselse accommodaties 
 12. Vrijwilligers en vacante plekken vanuit de verschillende commissies en bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Agenda ALV 16-02-21.pdf Contributie LTC Gorssel 2021.pdf Algemeen baanreglement concept voor ALV.pdf