Notulen extra ALV Padel september 2022

 1               Welkom 
Het bestuur en de Padel-commissie wordt voorgesteld. Een deel van de presentatie zal gegeven worden door de Padelcommissie. De Padelcommissie bestaat uit de volgende 3 leden: Steven Draadjer, Robbie Thomasse en Frans Kamerbeek. 

2               Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter Remco de Ligt. Er zijn 56 leden aanwezig. Iedereen heeft zich bij binnenkomst ingeschreven en een stembiljet gekregen. Daarnaast hebben 11 leden een bericht van verhindering gestuurd, te weten Petra en Dick Pelskamp, Vincent Pieters, Herman Reinders, Judy Aubrain, Menno Licht, Harry Meijeringh, Betty Pelskamp, Mirjam Nienhuis, Linda van der Lee en Marty van den Heuvel.  

3               Mededelingen
Tijdens deze vergadering wordt een PowerPoint-presentatie gegeven. Vooraf heeft iedereen die zich voor deze vergadering heeft opgegeven deze ontvangen via de mail.Het doel van deze extra ALV is een besluit te nemen over: wel of geen Padelbanen bij LTC Gorssel. (De notulen van de vorige ALV vergadering zijn niet behandeld, maar worden uiteraard bij de volgende ALV besproken.)Het bestuur is blij verrast met deze hoge opkomst.  

4               Doel van deze extra ALV
Remco legt de doelstelling uit van deze extra ALV vergadering. Na de presentatie die door het bestuur en de Padelcommissie wordt gegeven, gaat er een stemming plaatsvinden over een GO or NO GO voor de aanleg van 2 padelbanen op de club LTC Gorssel.  

5               Presentatie bestuur, deel 1: inleiding
Remco deelt mede dat LTC Gorssel op dit moment 382 leden heeft. Bepaalde sheets die getoond worden zijn deels afkomstig uit informatie verkregen uit de KNLTB en deels uit het vooronderzoek welke door de Padelcommissie is verricht.     

6               Bevindingen Padelcommissie
Steven Draadjer krijgt het woord namens de Padelcommissie. Steven geeft aan dat uit de enquête - die vorig jaar is gehouden - bleek dat er voldoende animo was om verder te onderzoeken of Padel een haalbare casus is voor LTC Gorssel. In samenwerking met Robbie Thomasse en Frans Kamerbeek is er een grondig onderzoek gestart. Hierbij heeft de Padelcommissie 4 tennisverenigingen bezocht en gebeld. Deze bezochte verenigingen zijn uitgebreid geïnterviewd. Tevens zijn er 3 padelbaanbouwers op ons park geweest. Zij hebben een offerte gedaan. De Padelcommissie heeft deze 3 offertes en aanbieders beoordeeld a.d.h.v. een beoordelingsmatrix. Steven geeft aan dat de ooievaarspaal verplaatst zal moeten worden en dat het ooievaarsbaantje zal komen te vervallen. Steven benadrukt dat de aanleg van de Padelbanen niet ten koste zal gaan van de huidige 9 tennisbanen.  

7               Presentatie bestuur, deel 2: financiële plaatje
Hans Ooms geeft een toelichting op de bussines case. Daarbij is uitgegaan van een voorzichtige benadering, onder meer door met een lagere ledengroei te rekenen dan de KNLTB voorspelt en ook geen rekening te houden met evt. verhuur van de banen.Voor de financiering wordt nog geen rekening gehouden met de eventueel uitgifte van obligaties aan de leden van de vereniging. We gaan die mogelijkheid nog wel onderzoeken. De business case is vanaf het tweede jaar positief, waarna padel bijdraagt aan verbetering van de financiële situatie van de club.  Vanuit de vergadering komen enkele vragen. Victor Stokfleth vraagt in hoeveel jaar de padelbanen worden  afgeschreven. Hans geeft aan dat dit hetzelfde is als voor tennisbanen, nl. 12 jaar tot groot onderhoud. Paul Nip vraagt wat de BOSA subsidie inhoudt. Hans licht toe deze subsidie door de overheid wordt verleend op kosten van ontwikkeling en onderhoud van sportaccommodaties, dus specifiek voor padelbanen van toepassing is.  

8               Vragenronde
Rijna Smeedijk vraagt of het bestuur bekend is met de aanleg van 10 Padelbanen op de Mars in Zutphen. Dit is bij het bestuur bekend. Dit zijn commerciële banen die alleen gehuurd kunnen worden. Sandra Goulmy vraagt of de jeugd ook Padel kan spelen en of er jeugdtoernooitjes bestaan. Het bestuur geeft aan dat Padel voor jong en oud is en dat toernooitjes en competities voor de jeugd ook met Padel gespeeld kan worden. Boelo Boelens sr vraagt of de tennismuur wordt opgeofferd. Op deze vraag gaan we de volgende ALV verder in. De huidige muur voldoet namelijk ook niet. Tevens kwam vanuit de vergadering het compliment dat de Padelcommissie en het bestuur goed voorwerk hadden gedaan en werd een applaus gegeven.      

9               Stemronde
In de officiële stemronde zijn de stembiljetten ingevuld en in de daarvoor bestemde stembus gedeponeerd.  

10             Uitslag
Een afvaardiging van het bestuur, Remco de Ligt en Joyce Roderkerken tellen samen met een vrijwillig lid uit de vergadering, te weten Paul Nip, alle stemmen. Er zijn 56 stemmen uitgebracht.

De uitslag is als volgt:
VOOR 53 stemmen
TEGEN 2 stemmen
BLANCO 1 stem

Bovenstaande stemming is geldig, aangezien er tenminste 25 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. De meerderheid stemt VOOR Padel. Daarmee heeft de vergadering besloten VOOR de realisatie van 2 Padelbanen bij LTC Gorssel.  

11             SLUITING
Om 21.20 uur wordt de vergadering gesloten.