Notulen ALV 2016 (23-02)

Vergadering ALV LTC Gorssel

Datum: 23 februari 2016
Aanwezig Leden: 43
Afwezig met bericht Leden: 17
Notulist: Rijna Smeerdijk 

1. OpeningHans Allersma heet iedereen van harte welkom. Er zijn voldoende stemgerechtigden leden aanwezig.

2. Mededelingen/ingekomen stukkenEr zijn geen bijzondere mededelingen gedaan.

3. Notulen ALV 21-2-2015Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld.

4. Terugblik over het afgelopen jaar.Hans Allersma geeft een korte terugblik over het afgelopen jaar.Overleden leden: Pit Horsting, Wilt Idema, mw. Baas.Activiteiten: Markepaal, open dag, opening jeugdbaantje, 55-Jarig bestaan van LTC, stratentoernooi. En de diverse activiteiten van de nieuwe ledencommissie. Er zijn bestuursveranderingen geweest. Deze worden verder besproken bij agendapunt 8.  

5. Financieel verslag 2015Fred Smeenk heeft globaal weergegeven waar wij staan als vereniging. De cashflow 27.863,00 en de afschrijvingen 27.438 zijn bijna gelijk. De inkomsten van de sponsoring (€ 10.347,00) en de bar (€ 17.363,00) zijn bijna gelijk aan de cashflow. Dit geeft gelijk aan hoe belangrijk deze 2 inkomsten zijn.Paul van Waning neemt het jaarverslag door.

6. Verslag van de kascommissieDe Kascommissie, bestaande uit George van Berkum, Gustave Trippels en Bas Niessen, heeft de kasboeken, de financieel administratie en het financieel verslag over 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Op grond van haar bevindingen, stelt de Kascommissie aan de ALV voor de Penningmeester en het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over 2015. Dit zullen zij schriftelijk nog bevestigen. De ALV stemt met dit voorstel unaniem in.

7. Begroting 2016, vaststellen contributieDe begroting voor 2016 wordt aangenomen door de vergadering. De contributie blijft gelijk. 

8. Bestuur; aftredende en nieuwe kandidaat-bestuursleden:San Bruins heeft kort na de laatste ALV aangegeven haar functie als voorzitter neer te leggen. Zij kon deze functie niet combineren met haar nieuwe baan en haar studie. Hans heeft als vice-voorzitter deze taak van haar overgenomen. Fred Smeenk stelt, namens het bestuur, aan de leden voor om Hans Allersma officieel als voorzitter aan te stellen. De leden gaan hier mee akkoord.Hans draagt daarop als bestuursleden aan: Ad van Oorschot (secretaris), Rob de Winter (vice-voorzitter), Nathalie Ipenburg (communicatie). De leden gaan hiermee akkoord.Geen van de leden geeft aan behoefte te hebben aan schriftelijk stemmen. San Bruins wordt bedankt voor haar voorzitterschap de afgelopen jaren.Gé van Bruggen treedt af als accommodatiebeheerder. Deze taak heeft hij vele jaren gedaan en wordt overgenomen door George van Berkom en Theo Oosterlink.Rinus van Helden wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de internetsite van de vereniging.

9. Benoeming kascommissie 2015De nieuwe kascommissie bestaat uit George van Berkom, Bas Niessen en Herman van Essen .

10. Verbouwplannen clubhuisHet beleidsplan wordt in het nieuwe bestuur opnieuw opgepakt. Het clubhuis wordt aan de binnenkant opgeknapt en het hoognodige aan de buitenkant. Sjanneke Garssen heeft foto’s opgehangen van meubilair en een voorbeeld van wat er op de vloer in het clubhuis komt. Aangezien de gemeente Lochem aan al haar gemeenten heeft gevraagd om zich te buigen over de vraag om ideeën aan te dragen over gemeenschappelijke sportaccommodatie, school, zwembad e.d. is besloten geen grote verbouwing te doen aan het clubhuis, maar hier nog even mee te wachten totdat hier meer duidelijkheid over is. Mogelijkheid zou kunnen zijn dat wij als vereniging kunnen aanhaken, maar het zou ook kunnen zijn dat wij zelfstandig verder gaan.

11. Visiedocument 2016-2021Rob de Winter geeft uitleg over het visiedocument. Speerpunten voor 2016 en verder zijn: behoud ledenbestand en liefst uitbreiden, aantrekkingskracht voor jeugd, handhaven inkomsten uit bar en sponsoring. Eén van de leden geeft aan dat de oudere leden meer ingezet/gevraagd kunnen worden voor bijvoorbeeld sponsoring. Zij hebben veel connecties.

12. Invulling van diverse commissiesAd van Oorschot zet kort uiteen een overzicht van de verschillende commissies.Sponsorcommissie: Harry Meijeringh en Klaus Goverts gaan het voortouw trekken. Nieuwe ledencommissie is enorm actief waarvoor complimenten. De technische commissie: bestaat nu uit George van Berkom en Theo Oosterling. Competitie: Paul van Erp voor jeugd, Peter Buisman voor de senioren. Barcommissie: loopt goed.Joke Lubberdink geeft aan dat de bardienst van januari tot en met december zal zijn. Als idee wordt geopperd om een reservelijst te maken met mensen die gebeld kunnen worden om in te vallen mocht de bardienst onverwacht niet aanwezig zijn. De leeftijd van vrijstelling voor de bardienst wordt verhoogd naar 67 jaar.

13. Rondvraag en sluitingHet voorstel wordt gedaan om de naam LTC Gorssel te veranderen in LTC Gorssel-Eefde. Hier zal het bestuur over nadenken.N.a.v. een vraag over de accommodatierenovatie vertelt George van Berkom het één en ander over de huidige plannen die er zijn om het clubgebouw van binnen aan te passen.Hans Allersma sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.