Notulen ALV 2017 (23-2)

Notulen ALV 23 februari 2017  

1. Opening De voorzitter (Hans Allersma) heet iedereen van harte welkom. 
2. Mededelingen/ingekomen stukkenEr zijn geen bijzondere mededelingen gedaan. Er zijn geen ingekomen stukken.  

3. Notulen ALV 23-2-2017Er zijn 2 tekstuele opmerkingen gemaakt over de notulen, die direct zijn aangepast. De notulen zijn vervolgens vastgesteld. 

4. Terugblik over het afgelopen jaar.Hans Allersma geeft een korte terugblik over het afgelopen jaar.Overleden leden zijn Letty Brands en Henk Leisink.Wat betreft het ledenaantal  hebben zich 33 senioren en 37 juniorleden afgemeld. Waar tegenover staat dat er 31 nieuwe senior leden en 17 nieuwe junioren lid zijn geworden.Het aantal juniorleden dat zich afgemeld heeft is groot. Redenen van afmelden zijn dat het kind is gaan hockeyen of voetballen. In de meeste gevallen is er geen reden van afmelden doorgegeven. Schooltennis wordt door 4 scholen gestart dit jaar. Hopelijk levert dit ook nieuwe leden op.Helaas is geconcludeerd dat veel mensen alleen komen tennissen en geen gebruik maken van de bar.Activiteiten: Markepaal (zomer en winter), open dag, stratentoernooi, nieuwe website en de verbouwing van het clubhuis, wat een groot succes is geworden.En de diverse activiteiten van de nieuwe ledencommissie. Complimenten voor hun aanpak en de vele nieuwe dingen die zij georganiseerd hebben.Extra dank aan Martin Blom voor de inkoop van de bar, Joke Lubberding voor het regelen van de bardienst en Rietje Jansen voor de ledenadministratie. 

5. Financieel verslag 2017Fred Smeenk en Paul van Waning hebben samen het financieel verslag 2016 gemaakt. Deze wordt uitgedeeld aan de aanwezige leden. Fred ligt het financieel verslag toe. Als het leden aantal zo laag blijft zal uiteindelijk de vraag komen of het rendabel is om 9 banen te houden. In 2021 staan baan 7, 8 en 9 op de begroting. Dan zal hier zeker naar gekeken worden.De lampen van baan 1 en 2 worden geruild met die van baan 5 en 6 om energiekosten te besparen. 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2017De kascommissie, bestaande uit George van Berkum, Herman van Essen en Bas Niessen, heeft de kasboeken, de financieel administratie en het financieel verslag over 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Op grond van haar bevindingen, stelt de kascommissie aan de ALV voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over 2016. Dit hebben zij schriftelijk bevestigd. De ALV stemt met dit voorstel unaniem in.De nieuwe kascommissie voor 2017 bestaat uit George van Berkum, Herman van Essen en Henry Jaartsveld. 

7. Begroting 2017, vaststellen contributieDe begroting voor 2017 wordt aangenomen door de vergadering. De contributie blijft gelijk.

8. Bestuur; aftredende en nieuwe kandidaat-bestuursleden:Nathalie van Thiel heeft aangegeven haar functie als bestuurslid neer te leggen. Zij kon deze functie niet meer combineren met haar baan en haar gezin. Alphons Hesselman is bereid gevonden haar plaats in te nemen in het bestuur. Hij zal de portefeuille communicatie overnemen van Nathalie. De leden gaan hier mee akkoord.Sponsorcommissie: Harry Meijeringh en Klaus Goverts hebben aangegeven dat zij de sponsorcommissie niet konden combineren met hun baan. Micha van Ipenburg, Henry Jaartsveld en Erik Nieuwenhuis zijn de nieuwe leden van de sponsorcommissie.Arno Bruins stopt met de toernooicommissie na vele jaren van inzet. Hier moet nog een opvolger voor komen. Theo Oosterling is gestopt met zijn activiteiten voor de onderhoudscommissie  i.v.m. zijn nieuwe baan. Martin Schreuder neemt dit over. Op dit moment heeft de jeugdcommissie 5 leden. Dit is een stuk meer dan voorheen. We hopen dat hier nu nieuw leven in komt.Met pro-te in gesproken over hun werkzaamheden. Joey is weg als trainer. We hebben inmiddels een nieuwe trainer Raymond op het park. We horen tevreden geluiden vanuit de leden. 

9. Status t.a.v. de sportaccommodatie plannen van de gemeente Lochem Er zijn gedachten over een multifunctionele accommodatie in Gorssel. Rob de Winter zit namens onze vereniging bij de besprekingen hierover. De gemeente heeft 3 jaar geleden een plan bedacht om zich zoveel mogelijk terug te trekken uit het maatschappelijk vastgoed. Denk aan school, voetbal, zwembad e.d. Gemeente heeft aan verschillende kernen gevraagd om mee te denken waar bezuinigingsslagen gehaald kunnen worden. In Gorssel zijn er een aantal mensen bij elkaar gaan zitten (voorzitter kerk, zwembad, school e.d.) om samen een plan te bedenken. Individueel zijn hun exploitaties te groot voor het aantal bezoekers. Als iedere vereniging zijn eigen gebouw moet opknappen zitten daar behoorlijke kosten aan. Plan is bedacht om één multifunctionele accommodatie te hebben. Dit heeft voor- en nadelen. De gemeente heeft Twynstra Gudde gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek, waarbij de gemeente zelf zou kijken naar locaties en de herontwikkelingswaarde van de vrijkomende locaties. Dit rapport zou 28 november 2016 klaar zijn. Dit is niet gebeurd. Twynstra Gudde wacht op locaties die de gemeente moet doorgeven en de herontwikkelwaardes. Inmiddels heeft de gemeente ook dit deel bij Twynstra Gudde neergelegd. De prognose is dat nu half maart het rapport klaar is. Realisatie van de plannen zal ca. 2022 zijn. Mochten er ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor LTC Gorssel, dan zal er een informatieavond georganiseerd worden. 

10. Rondvraag en sluitingOpen dag 2017: Er wordt geen open dag meer gehouden op de manier zoals wij die gewend zijn. De kosten wegen niet op tegen het aantal nieuwe leden dat lid wordt op zo’n dag. Het schooltennis willen we met een officiëler tintje afsluiten. Voor senioren wordt gedacht aan extra aandacht bij het nog te organiseren invitatietoernooi. Nieuwe leden kregen in 2016 vijf lessen tegen een gereduceerd tarief. Dit zal ook voor het komende jaar gelden.Geluidsinstallatie: Graag zodanig verbeteren dat er geen discoteam gevraagd hoeft te worden tijdens het Markepaal toernooi. Dit scheelt uiteindelijk kosten.Job Dietrich geeft aan iets te willen organiseren tussen leden van de voetbal- en tennisvereniging.Hans Allersma sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.