Notulen ALV 2019 (19-2)

Vergadering ALV LTC Gorssel
Datum: 19 februari 2019
Aanwezig: Leden 34
Afwezig met bericht: Leden 8
Notulist:  Rijna Smeerdijk  

1. Opening 
De voorzitter (Hans Allersma) heet iedereen van harte welkom.  

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn geen bijzondere mededelingen gedaan. Er zijn geen ingekomen stukken.  

3. Notulen ALV 22-2-2018, toelichting club-app
Alphons Hesselman geeft uitleg over de functie van de club-app. De website, het afhangbord, de bardienst en de club-app werken allemaal vanuit hetzelfde systeem. De flash smash zal een nieuw jasje krijgen en vanuit la posta verzonden worden. Heb je geen smartphone, dan verlies je niets ten opzichte van nu. Je kunt alleen geen gebruik maken van extra functies. Er zijn inmiddels 140 clubs die gebruik maken van de club app. 

4. Terugblik over het afgelopen jaar.
Hans Allersma geeft een terugblik over het functioneren van onze vereniging. We hebben 5 bestuursleden en 2 notulisten. Een jeugdbestuur (3 personen), barcommissie (6 personen), toernooicommissie (5 personen), wedstrijdsecretariaat (1 persoon), kascommissie (3 personen), nieuweledencommissie (5 personen), technische commissie (2 personen), sponsorcommissie (3 personen), lief en leed (1 persoon), ledenadministratie (1 persoon) planten (2 personen), toekomst locatie (1 persoon), communicatie (1 persoon), vertrouwenscontactpersoon (1 persoon). Dit zijn al 42 leden die we minimaal nodig hebben. Op dit moment zitten hier mensen tussen die 2 functies vervullen.Ten opzichte van het aantal leden moet minimaal 1 op de 7 leden een functie vervullen. Zonder deze mensen houden wij geen vereniging in stand. Dank aan al diegene die zich hiervoor inzetten met tijd en middelen! We hebben betaalde schoonmaak en een betaalde groundsman. En we hebben een nieuwe trainer die zelfstandig les geeft alleen op ons park.  Er wordt geopperd om een koffiemorgen voor de ouderen te organiseren. Tevens wordt er geopperd dat er meer voor de jeugd moet zijn, naast het tennis bijvoorbeeld een voetbalspel, dartbord enzovoort om het clubhuis een leuke plek te maken om rond te hangen. Een ander idee is om een speciaal bord voor de trainer in het clubhuis te hangen. Hierop kunnen acties m.b.t. de lessen, toernooien en andere activiteiten vermeld worden.Het Markepaal is een voorbeeld van hoe het kan zijn. Met veel enthousiasme en vrijwilligers en met minder uitgave dan voorheen is het toch weer gelukt om twee mooie toernooien te organiseren. Omliggende clubs zijn jaloers op dit concept. Meer van dit soort activiteiten maakt onze club nóg aantrekkelijker! 

5. Financieel verslag 2018
Fred Smeenk geeft uitleg bij het financieel verslag. We hebben in 2018 meer geld overgehouden dan begroot. Hoe is dit tot stand gekomen? De opbrengst van contributie is gedaald met bijna 10%. De kosten hebben we binnen de perken kunnen houden. Positief is dat de opbrengst vanuit de sponsoringcommissie veel meer is dan begroot, evenals de opbrengst van de bar. De uitgaven van de Markepaaltoernooien zijn minder dan vorige jaren. Zonder de bar, Markepaal en de sponsoring zouden wij niet in de plus zitten.  

6. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2019
De kascommissie, bestaande uit Herman van Essen, Henry Jaartsveld en Bob Kempink, heeft de kasboeken, de financieel administratie en het financieel verslag over 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Op grond van haar bevindingen, stelt de kascommissie aan de ALV voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over 2018. Dit hebben zij schriftelijk bevestigd. De ALV stemt met dit voorstel unaniem in. De nieuwe kascommissie voor 2019 bestaat uit Henry Jaartsveld, Bob Kempink en Willem-Jan Struik. 

7. Begroting 2018, vaststellen contributie
De begroting voor 2018 wordt aangenomen door de vergadering.Het bestuur stelt de volgende contributieverhogingen voor. a. seniorleden: € 5,00 (komt op € 189,00)b. juniorleden, studentleden en 80 plus leden: € 2,00(komt op respectievelijk; € 75,00, € 78,00 en € 94,00)c. donateurs en jeugdleden: €1,00 (komt op respectievelijk € 31,00 en € 47,00)De leden zijn akkoord met deze contributieverhogingen.Rob geeft uitleg over de liquiditeitsprognose 2019-2024. Er zijn op dit moment 3 scenario’s:1.   we houden de banen zoals wij ze nu hebben (duurste optie) 2.   we geven de gravelbanen 1 en 2 op3.   we geven de banen 7, 8 en 9 op (goedkoopste optie)Volgens de norm van de knltb zouden we, met het aantal leden dat we nu hebben, met 4 banen kunnen doen. Er komt een denkclubje met leden die zich gaan bezighouden met de toekomst van de club. 

8. Veranderingen binnen het bestuur en samenstelling van de diverse commissies
De bestuursleden Hans Allersma (voorzitter) en Fred Smeek (penningmeester) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Paul van Waning was de rechterhand van Fred en heeft bij aanvang aangegeven dit 5 jaar te doen. Ook deze termijn zit erop. Een hartelijk applaus voor hun inzet de afgelopen jaren.Het bestuur stelt Marten Schreuder voor als nieuwe voorzitter en Hans Ooms als nieuwe penningmeester. Tegenkandidaten konden, overeenkomstig artikel 10 van het huishoudelijk reglement, ingediend worden bij het secretariaat (Nijverheidsstraat 33) tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV. Dit is niet gebeurd. De leden zijn akkoord met de nieuwe benoemingen. De net benoemde voorzitter overhandigt Hans en Fred een bos bloemen en zegt hen, namens de club hartelijk dank voor al hun inspanningen gedurende hun bestuursperiode. Hij gaat kort in op de door Hans, Fred en Rob geschetste zaken waaraan de komende periode verder gewerkt zal worden. Het gaat dan met name over die dingen die nodig zijn om onze club nóg leuker en aantrekkelijker te maken, nieuwe leden, het aantal banen, de financiële situatie en het accomodatiebeleid. 

9. Status t.a.v. de sportaccommodatie plannen van de gemeente Lochem
Rob de Winter geeft kort een terugblik. Eind 2013: nieuw accommodatiebeleid gemeente Lochem. Medio 2015: dorpsraad en accommodatiebesturen stellen clustering voor. Eind 2016: Twynstra Gudde onderzoekt de haalbaarheid. Eind 2017: gemeente weigert een jaar lang inhoudelijke gesprekken. Rapport Twynstra wordt openbaar. Begin 2018: dorpsraad gaat zijn eigen weg en consulteert ‘het dorp’. Juli 2018: Bert Groot Wesseldijk pakt het dossier op en wil voorjaar 2019 een principebesluit van de gemeenteraad. Eind 2018: er is een gezamenlijke werkgroep gevormd. Deze werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019. 

10. Rol VCP 
Rijna Smeerdijk is vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Zij heeft hier 4 jaar geleden een 2-daagse training voor gevolgd vanuit het NOC NSF. Sinds dat moment is zij VCP van de voetbalvereniging in Eefde. Jaarlijks volgt zij terugkomdagen. Sinds afgelopen jaar bekleedt zij deze functie ook voor LTC Gorssel. De rol van VCP moet niet verward worden met die van een vertrouwenspersoon. Een VCP geeft advies, maar mag zelf geen actie ondernemen. Elke melding die zij binnen krijgt, wordt gemeld bij het bestuur. Dit kan met vermelding van de naam van de melder, maar ook anoniem. Anoniem melden kan alleen als het geen strafbaar feit is en er niemand in gevaar is of komt. Mocht je in gesprek met haar willen, dan kun je haar gegevens vinden op de website van onze vereniging. 

11. Rondvraag en sluiting 
Voorstel om de foto’s op de site te vervangen voor recentere foto’s. Hans Allersma sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.