Notulen ALV 2020 (0303)

Verslag ALV, TLC Gorssel, 03032020

1. Opening

Marten Schreuder opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er gaat een presentielijst rond.

2. Vaststelling agenda

Geen aanvullingen

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Levineke Vink, Gerda, Ad v Oorschot en enkele andere leden hebben een bericht van verhindering gestuurd.

4. Notulen ALV 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van het verslag zijn geen vragen.

5. Korte terugblik op 2019

Marten gaat kort in op het volgende:

Wim Baas (oud-erelid en oud-voorzitter van de club) is ons in 2019 ontvallen. Er wordt een minuut stilte gehouden.

Dankwoord aan állen die zich inzetten voor de club. Bijvoorbeeld de Vrijwilligersdag op 4 september 2019 was een groot succes. Het weer, de lunch en de stemming waren opperbest. Op 4 april aanstaande vindt de volgende Vrijwilligersdag plaats.

Het ledenaantal en de groei daarvan is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Hoewel hier op diverse manieren aan is gewerkt is de stijging van het aantal leden te verwaarlozen (begin februari 2020 312 leden). Er wordt veel aandacht aan gezelligheid in het clubhuis (pubquiz op 6 maart a.s.) het onderhoud van de banen en het park (onze groundsman Jeroen), verlichting, sterk intern netwerk, de diverse toernooien, de komst van onze trainer Christof wordt als positief ervaren, dit jaar zijn er 5 jeugdcompetitieteams! Er worden kinderkampen georganiseerd, aandacht gegeven aan schooltennis, summer challenge.

Op 10 april bestaan we 60 jaar en op 19 september a.s. wordt dit gevierd. Er is een groepje mensen bezig met de organisatie.

6. Financieel jaarverslag 2019 (Hans Ooms)

Hans licht het jaarverslag toe.

i.         Bezittingen (vaste activa), staan tegenover ons eigen vermogen (spaarrekening).

ii.       Exploitatiebegroting: positief resultaat van € 18.000,-. Investeringen in baan 1 en 2 hebben geld gekost.

iii.      Begroting 2020: contributie omhoog (3% meer inkomsten); bijzondere baten € 1000,- (subsidie gem Lochem), subsidie Bosa regeling € 6200,- komt er nog bij (voor onderhoud banen) staat nog niet op het overzicht. Voor het lustrum is momenteel maximaal € 5.000,- gereserveerd. We eindigen met een positief exploitatieresultaat, inclusief investeringen, van € 75.000,- voor groot onderhoud. Applaus voor mooi financieel overzicht van Hans. Ludger Bockting werpt zich als toetredend lid voor de kascommissie.

iv.      Voorstel verhoging contributies (prijsindex bijna 3%).

v.        Gezinslidmaatschap: mits 2 volwassen leden uit 1 gezin; twee andere leden alleen administratiekosten betalen. Geen extra opbrengsten, wel meer leden rondlopen. Ook uitwonende studenten t/m 24 jaar mogen hierin worden opgenomen als junior lid.  Eén van de leden stelt voor dat mensen die alleen overdag tennissen reductie van contributie krijgen. Dit voorstel wordt door het bestuur afgewezen.          

Contributieverhoging is akkoord verklaard door de vergadering

7. Veranderingen in het bestuur 

Marten bedankt Alphons en Ad (die helaas niet aanwezig kon zijn) voor hun inspanningen voor de club! Beide heren krijgen applaus en een vloeibaar bedankje! Vraag: wie wil mee besturen? Sta op! Zoals opgemerkt is er een jubileum commissie gevormd en doen Geerie Ooms en Marjan Scholtens de communicatie voor de club…..opnieuw applaus!

8. Besluit Investeringsplan 2020 (Rob de Winter)

Rob licht het investeringsplan 2020 toe en wijst nog op een foutje in het stuk over dit plan. Fout in overzicht wordt verduidelijkt (vervanging hekwerk baan 5+6 is onterecht opgenomen in het investeringsvoorstel voor 2020, totaal vraagt het bestuur daarom om goedkeuring voor een investering van € 75.000,= in plaats van de genoemde €83.000,=).

Op korte termijn moet er e.e.a. aan het clubhuis opgeknapt worden; baan 5 en 6 zijn versleten en moeten opgeknapt worden; de keuken valt bijna uit elkaar; verlichting op baan 7, 8 en 9 moet nagekeken worden. Dus: er is een investering van€ 75.000,- nodig om eea uit te voeren en niet achteruit te boeren. Als blijkt dat wij uiteindelijk blijven zitten zijn hogere investeringen noodzakelijk In afwachting van de ontwikkeling m.b.t. het ledenaantal worden verdere investeringen uitgesteld. Vooralsnog worden zoveel mogelijk banen behouden. Het komt regelmatig voor (bv. op maandag en woensdag.

Jef Folkers: vraagt of betere verlichting op baan 1 en 2 nu on hold gaat? Het lijkt erop dat deze banen weinig worden gebruikt. Van de kant van het bestuur wordt bevestigd dat er inderdaad relatief minder gebruik van banen 1 en 2 wordt gemaakt. Belangrijk is wél dat de banen vrij recent zijn opgeknapt en dat het onderhoud slechts beperkte inspanningen en kosten vraagt.

Vraag: zinvol onderhoud baan 1 en 2 in relatie tot aantal leden? Rob: ja, dit is een uitwijkmogelijkheid op drukke avonden. Bovendien is subsidie mogelijk voor verlichting en onderhoud. Dit maakt de investering wat aantrekkelijker.

Gerton Albers: merkt op dat gravel weer populairder wordt en bovendien wordt gepromoot door de KNLTB.

Vraag: op welke termijn wordt keuze gemaakt i.v.m. GA (Gemeentelijke Accomodaties)? Rob geeft aan dat hij hier geen uitspraken meer over kan en wil doen omdat de voortgang van het proces zich, bij herhaling, niet laat inschatten.

Instemming Investeringsplan 2020 door de vergadering.

9. Toelichting Gorsselse Accomodaties! (Rob)

Uit alle voorlichtings- en overlegsessies moet een advies volgen van de commissie GA! Aan de gemeente. Vervolgens zal het College, gehoord alle adviezen, een voorstel aan de gemeenteraad voorgeleggen. De verwachting is Q3 van 2020).

In de zaal wordt geopperd dat clustering van meerdere activiteiten wel de beste kansen voor LTC Gorssel biedt.

10. Rondvraag

Guus Reussen: meer jeugd aantrekken door Kamperweg fietsstraat te maken (suggestie kan naar de gemeente). Het bestuur neemt dit mee.

Op een vraag uit de zaal geeft Marten aan, dat één lid van de Jeugdcommissie inderdaad te weinig is. Er wordt gezocht naar uitbreiding!

Tobias Meylink mist een goede oefenmuur. Nu is deze overwoekerd. George van Berkom vraagt of de oefenmuur niet kan worden verbreed of dat de muur wordt verhoogd. Rob antwoordt dat hierover nog nooit is nagedacht. Er zijn twijfels over de gebruiksfrequentie. Het bestuur zal het voorstel overwegen

Reina Smeerdijk vraagt of een trampoline om te oefenen niet een beter idee zou kunnen zijn?

Als vertrouwenspersoon meldt Reina Smeerdijk dat er in 2019 geen zaken aan haar in die functie zijn voorgelegd. Applaus!

Dit jaar was er geen Nieuwjaarsborrel vervallen? Dit was bv. vorig jaar erg geanimeerd. Een geschikt moment voor een borrel viel dit jaar samen met de start van het Winter Markepaal toernooi.  Hoewel de opkomst vanavond niet zo groot is ziet Marten dat de betrokkenheid bij de club groeit!

Gerton Albers: oproep aanmeldingen en vrijwilligers voor Zomer Markepaal toernooi. In april start de inschrijving. Tobias Meylink: waarom niet meer jongere leden laten inschrijven voor toernooi. Gerton zegt dat meer jongere deelnemers bij toernooien organisatorisch lastig is. De atmosfeer wordt dan ook anders en dat kan betekenen dat oudere deelnemers hun belangstelling voor het toernooi verliezen.

11. Sluiting

Nadat alle vragen zijn beantwoord of aangegeven is dat het bestuur hier naar zal kijken en er op zal terugkomen sluit Marten Schreuder onder dankzegging aan alle aanwezigen om 21.15uur de vergadering en gaat de bar open!