Notulen ALV 2021

   Verslag Algemene Ledenvergadering L.T.C. Gorssel op dinsdag 16 februari 2021 

1 OPENING
Remco de Ligt opent als interim-voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Remco stelt het bestuur voor en legt kort uit hoe we via TEAMS vergaderen. Er zijn 44 deelnemers. Het bestuur is blij met de hoge opkomst.  

2 VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn geen aanvullende agendapunten.  

3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Betty Pelskamp, John Dolman, Marty van den Heuvel en Marcel Borst hebben een bericht van verhindering gestuurd. Verder wordt er kort stilgestaan bij het overlijden van Nico Brands.  Nico was jarenlang de drijvende kracht achter het onderhouden en verbeteren van ons park. Wij wensen de familie en naasten veel sterkte. Remco bedankt alle vrijwilligers en commissieleden. Dankzij hun inspanning draait onze club zo goed.  

4 NOTULEN ALV 2020
Levineke Meylink geeft als opmerking aan dat in de verslaglegging van de ALV van vorig jaar een aantal keer alleen de voornaam bij punten wordt vermeld. Vanaf heden zullen in de officiële verslagen de voor- en achternaam worden vermeld. In de rondvraag zou het bestuur terugkomen op bepaalde punten.
●      Een fietspad voor kinderen naast de Lindenboomweg heeft het bestuur bij de gemeente neergelegd. Dit is een onderdeel bij de discussie rondom GA
●      De uitbreiding van de Jeugdcommissie is afgelopen jaar gerealiseerd. De commissie bestaat op dit moment uit een viertal enthousiaste dames te weten: Brenda Urff, Miranda van der Hoek, Anne-Catherine Zernitz en Sandra Goulmy.
●      Het bestuur constateert geen grote behoefte aan een serieuze oefenmuur de kosten wegen daarom niet op tegen de geringe behoefte. Mocht er op termijn wel meer vraag naar zijn, zal het bestuur het voorstel heroverwegen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.       

5 KORTE TERUGBLIK 2020
Het was een bijzonder jaar dat door corona werd overschaduwd. Het Zomer Markepaaltoernooi en de voorjaarscompetitie konden niet doorgaan. De najaarscompetitie is halverwege beëindigd en de bar was het grootste deel van het jaar gesloten. Gelukkig zijn er toch leuke en positieve ideeën ontstaan zoals de pubquiz en de oliebollenverkoop en hebben wij in aangepaste vorm toch nog kunnen tennissen. Dit jaar zijn er veel mooie projecten en doelen gerealiseerd:
●      De banen 5 en 6 zijn vernieuwd
●      Het clubhuis is aan de buitenzijde is geschilderd
●      De keuken, bijkeuken en keukenvloer zijn vernieuwd
●      Er is groot onderhoud gepleegd aan baan 7, 8 en 9
●      De banenblokken 1-2 en 7-8-9 zijn voorzien van Ledverlichting
●      Met de jeugd gaat het hartstikke goed dankzij de inspanningen van de jeugdcommissie en onze trainer Christof Wijnhoud
●      Het ledenaantal is fors gestegen naar 365 leden.  Rijna Smeerdijk, onze vertrouwenspersoon, gaf aan dat zij in 2020 geen meldingen heeft ontvangen. 

6 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
Hans Ooms licht het financieel jaarverslag toe. Beate Bockting informeert naar het verband tussen de inkomsten uit contributies t.o.v. het aantal leden. Hans licht toe dat er allerlei soorten contributies zijn door onder meer de Zomerchallenge en het gezinslidmaatschap. Daardoor lopen de contributie-inkomsten niet helemaal synchroon met het ledenaantal.Hans Allersma vindt de kosten voor de vervanging van het dak hoog. Hij vraagt of dat ook betekent dat het bestuur ervan uitgaat dat de vereniging niet meer gaat verhuizen?Hans geeft aan dat dit los van elkaar staat. Vanwege de slechte toestand van het dak, moet er geïnvesteerd worden. De lekkage is te groot en zorgt alleen maar voor meer onderhoudskosten als er niks mee gedaan wordt. Bovendien bevat het dak asbest.     

 7 VERSLAG KASCOMMISSIE
Kascommissie heeft de controle uitgevoerd en een rapport van bevindingen opgesteld. Omdat één van de leden van de kascommissie accountant is en vanuit die rol eigenlijk geen oordeel kan geven, kan de kascommissie geen unaniem advies aan de ledenvergadering uitbrengen. De overige leden kunnen zich wel vinden in het financieel verslag dat door het bestuur is gemaakt. Dit betekent dat de ALV gevraagd wordt om decharge te verlenen aan het bestuur. Ludger Bockting geeft als lid van de huidige kascommissie een korte toelichting en kan zich voorstellen dat het voor de aanwezige leden wat vreemd over komt. Ludger spreekt zijn dank uit aan alle openheid die het bestuur heeft gegeven in alle financiële bescheiden en de prettige samenwerking. Ludger heeft een rapport van bevindingen opgesteld. Daarnaast trekt Ludger zich terug uit de kascommissie omdat deze rol niet te verenigen is met zijn professionele rol als accountant.Vanuit de vergadering maakt niemand bezwaar en de vergadering verleent decharge aan het bestuur Dit jaar zijn er daarom twee aftredende leden in de kascommissie. Het bestuur heeft Erik Nieuwenhuis en Agnes Tjallings bereid gevonden tot de kascommissie toe te treden. 

8 VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2021
Conform de afspraken gemaakt in de ALV van vorig jaar stelt het bestuur voor de contributie te verhogen met 3% (consumentenprijsindexcijfer). De vergadering stemt hiermee in.  

9 VERANDERINGEN BINNEN HET BESTUUR
Rob de Winter neemt het woord. Rob bedankt Marten Schreuder en Guido Glas voor hun inspanningen voor de club. En stelt Remco de Ligt voor als nieuwe enthousiaste voorzitter. Remco is al een dik half jaar aan de slag als nieuwe voorzitter, maar moet nog wel officieel worden benoemd door de ALV. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt per “digitale” acclamatie in. Joyce Roderkerken wordt als nieuw bestuurslid geïntroduceerd. Ze gaat het secretariaat doen. Ook hier stemt de vergadering per “digitale” acclamatie in. Remco bedankt de vergadering voor het vertrouwen in beide nieuwe bestuursleden. Hij heeft als ambitie om, naast de pure sport, binnen de club samen meer activiteiten (pubquiz, toernooitjes, feestjes) te organiseren. Dit om te zorgen dat de club een eenheid wordt, dat het gezellig is en dat meer leden na het tennissen ook nog gebruik maken van onze bar! Verder blijven de vrijwilligers hard nodig. Hoe gezelliger het in de club is hoe makkelijker we vrijwilligers krijgen.     

10 AANGEPASTE BAAN EN -AFHANGREGLEMENT
Het bestuur heeft het baan- en afhangreglement geactualiseerd en duidelijker gemaakt. De regels over de baanverlichting uit de Algemene Plaatselijke Verordening zijn er ook in verwerkt. De vergadering gaat hiermee akkoord. Beate Bockting merkt op dat het afhangbord vaak slecht en traag reageert. Dit is bij het bestuur bekend en hierop is al actie ondernomen via de KNLTB.Wouter Welker vraagt of er meerdere keren per dag online gereserveerd kan worden. Vanwege corona en het online afhangen kan er niet 2 keer per dag gereserveerd worden. Dit is een tijdelijk situatie. Tonnie Mensink vraagt hoe we omgaan met banen die online zijn afgehangen maar niet bespeeld worden.Remco benadrukt dat leden de baan moeten annuleren als ze bedenken toch niet komen. Andre Beekman vraagt hoe we omgaan met leden die liever niet op gravel spelen. Het bestuur benadrukt dat de gravelbanen dezelfde status hebben als de kunstgrasbanen. Dat betekent dus ook dat er geen bespeelde kunstgrasbaan afgehangen kan worden wanneer er een gravelbaan vrij is. Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook. George van Berkom geeft aan dat het belangrijk is om de gravelbanen na het spelen te slepen en de gaten in de baan weer dicht te trappen. Zo blijven de gravelbanen in een goede staat. In het voorjaar worden de gravelbanen weer speelklaar gemaakt.

11 LTC GORSSEL EN HET PROCES ROND DE GORSSELSE ACCOMODATIES (GA)
Rob de Winter licht het proces van GA toe. Er waren 3 varianten, waarvan 1 variant een totale clustering van alle accommodaties in Gorssel. De gemeenteraad heeft besloten om deze variant niet verder te onderzoeken. Nu worden in de werkgroep GA! de beide overgebleven varianten uitgewerkt. Daarin heeft de tennisclub geen rol en neemt daarom ook niet langer deel aan de werkgroep GA!Zolang de gemeente Lochem geen definitieve keuze heeft gemaakt investeren we slechts het hoogstnoodzakelijke in onze accommodatie. 

12 VRIJWILLIGERS EN VACANTE PLEKKEN VANUIT BESTUUR EN DE VERSCHILLENDE COMMISSIES
Het bestuur heeft nog steeds één vacante plek. Verder heeft de sponsorcommissie echt behoefte aan een extra lid. Het bestuur zoekt ook nog leden die communicatie-taken op zich willen nemen. Liesbeth Pels geeft aan dat misschien wel te kunnen doen. De overige commissies zijn goed op sterkte. Er blijkt behoefte aan een evenementencommissie/feestcommissie. Beate Bockting en Liesbeth Pels geven aan zich hiervoor wel te willen inzetten. Het bestuur neemt contact met ze op. Verder wordt er aandacht gevraagd voor de vrijwilligersdag die we twee keer per jaar organiseren.      

13 RONDVRAAG
André Beekman vraagt of er iets aan de lekkage in de emballageberging gedaan kan worden Rob de Winter geeft aan dat dit een terechte constatering is en dat dit, om kosten te besparen, door een aantal leden gerepareerd gaat worden. André Beekman vraagt ook af de berging van, onder andere, Christof kan worden opgeruimd. Daar ligt ook nog veel oude administratie. Frans Kamerbeek vraagt of er in de vereniging is nagedacht over padelbanen. Daar kijkt het bestuur al heel lang naar. De kosten zijn hoog en de opbrengsten onzeker. Verder vraagt Frans of de clubhuisentree verlicht kan worden. Dat maakt afsluiten in het donker veel gemakkelijker. Dit wordt op het “to do”-lijstje gezet. Petra Pelskamp vraagt of er nagedacht is over zonnepanelen.Rob geeft aan dat hier wel over nagedacht is. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn onderdeel van het lange termijn investeringsplan. 

14 SLUITING
Onder dankzegging van alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.05 uur de vergadering.