Notulen ALV 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 VIA TEAMS.

 

1.     OPENING DOOR DE VOORZITTER.

Remco de Ligt opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Remco stelt het bestuur voor en legt kort uit hoe we via TEAMS vergaderen. Er zijn 37 deelnemers. 

 

2.     VASTSTELLEN AGENDA

Er zijn geen aanvullende agendapunten

 

3.     INGEKOMEN STUKKEN EN MEDELINGEN

Tonnie Mensink, Rik van Reekum, Ruben Pot, Menno Ligt en Hans Allersma hebben een bericht van verhindering gestuurd.

 

4.     NOTULEN ALV 2021

Vanuit de vergadering heeft niemand vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV 2021. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

 

5.      KORTE TERUGBLIK 2021

Nieuw logo
Afgelopen jaar hebben we ons nieuwe clublogo onthuld. Deze is onder andere terug te zien op de website en Facebook, maar ook te zien op diverse clubkleding. 

Het is echt ‘ons’ logo, want de uiteindelijke keuze voor het nieuwe logo is democratisch middels een enquête onder de leden gedaan.

NB: de club heeft nu ook een nieuw jeugdtenue. Op dit tenue staan diverse sponsoren, hier zijn we heel blij mee.

Nieuw dak
Het dak van het clubhuis is vervangen, vanwege een lekkage. 

Feestcommissie
De Feestcommissie is dit jaar opgericht met 4 enthousiaste vrijwilligers, te weten Liesbeth Pels, Beate Bockting, Ellen de Haan en Tonnie Mensink. De Feestcommissie heeft in oktober 2021 haar eerste feestje georganiseerd in de vorm van het Oktoberfest, wat erg gezellig was. 

Ledenaantal gestegen
Het ledenaantal is ondanks of dankzij corona gestegen. Ook de inzet van onze trainer Christof Wijnhoud heeft hieraan bijgedragen. De nieuwe leden worden welkom geheten en geïntroduceerd door de Nieuwe Leden Commissie.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie gaat zeer voortvarend ondanks de beperkingen van corona. Hopelijk kunnen ze dit jaar weer meer organiseren. Daarnaast is de jeugdhussel afgelopen jaar opgepakt. Wouter Wijffels is hier een enorme drijfveer in. 

 

 

Nieuwe manier van werken
De club heeft dankzij de hulp van Judy Aubrain een nieuw digitaal platform, waar het bestuur en de commissies gebruik van kunnen maken. Hierdoor wordt de administratie een stuk professioneler en maakt het makkelijker om bij veranderingen van bestuursleden of commissieleden de werkzaamheden over te dragen. 

Via ons vertrouwenspersoon Rijna Smeerdijk hebben we te horen gekregen dat we dit jaar geen meldingen hebben ontvangen.

 

6.      FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Hans Ooms licht het financieel jaarverslag toe.  Tevens bedankt Hans Ludger Bockting voor zijn hulp om het financiële verslag professioneler te maken. 

Petra Pelskamp vraagt aan de hand van de vervanging van het dak van het clubhuis van afgelopen jaar, of het niet handiger was om het dak gelijktijdig te isoleren. Dit omdat isolatie van het dak in de begroting van 2023 staat. 

Hans licht toe dat op het moment van de vervanging van het dak er haast bij was vanwege een lekkage en asbest. Op het moment van deze vervanging wisten wij ook nog niet hoe het verder af zou lopen met de multifunctionele accommodaties. Tevens kan het dak ook naderhand nog aan de binnenkant geïsoleerd worden. 

 

7.     VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE.

Erik Nieuwenhuis neemt het woord over en geeft aan dat de kascommissie de controle heeft uitgevoerd. De kascontrole adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen. Vanuit de vergadering heeft niemand bezwaar en verleent de vergadering decharge aan het bestuur. 

Petra Pelskamp meldt zich aan om volgend jaar in de kascontrole commissie toe te treden. Dank hiervoor. 

 

8.      VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2022

Hans geeft aan dat George van Berkom een mail had gestuurd met een verzoek om de contributie zodanig te verhogen om ons tennispark verder op te kunnen knappen. Het bestuur is van mening dat de contributie weliswaar wordt verhoogd conform de afspraken gemaakt in 2020, maar gezien de ontwikkelingen van het investeringsfonds, denkt het bestuur dat dit voldoende is om de komende investeringen wel te kunnen doen. Het bestuur vraagt om de voorgestelde verhoging, zoals gepresenteerd, vast te stellen. 

De vergadering stemt hiermee in. 

Vervolgens zijn er wat vragen vanuit de vergadering.

Steven Draadjes geeft aan of er rekening mee gehouden is door het bestuur dat een verhoging van de contributie mogelijk leden kan kosten. Zeker nu we de psychologische 200 euro grens passeren. Het bestuur geeft aan hier geen rekening mee te hebben gehouden, omdat de omvang van dit effect niet eenvoudig te schatten is. Verder geeft Hans aan dat deze contributie niet erg afwijkt van vergelijkbare verenigingen. 

Petra Pelskamp geeft aan dat ze geen problemen heeft met een verhoging voor de senioren, maar wel voor jeugd. Hans legt uit de er ook een gezinslidmaatschap bestaat, wat inhoudt dat het derde lid in het gezin maar 20 euro lidmaatschap betaald. Op deze manier houdt de vereniging er rekening mee dat voor een gezin de kosten behoorlijk kunnen oplopen.

Frans kamerboek heeft een algemene opmerking over de verhoging van de contributie. Als elk jaar de contributie wordt verhoogd zou de vereniging er ook strak uit moeten zien. Bijvoorbeeld het terras, de entree, verlichting. 

Rob de Winter reageert op deze opmerking dat het grote probleem waar onze vereniging mee kampt, is dat we eigenlijk te weinig leden hebben in verhouding met de voorzieningen die we hebben. Met 9 banen zouden we volgens de KNLTB norm 720 leden moeten bedienen. Dit betekent dat we jaarlijks te weinig contributie innen om te kunnen doen wat we eigenlijk zouden willen. Hans geeft hierbij aan dat het bestuur er in de afgelopen jaren voor heeft gekozen voornamelijk te investeren in de tennis faciliteiten, dus in de banen, maar dat er wel degelijk ook in het clubhuis is geïnvesteerd. Denk aan de nieuwe keuken, koeling en kassa. Daarnaast wordt er in de komende jaren geïnvesteerd in de entree en in het clubhuis. Het bestuur neemt bovenstaande opmerking mee en doet uiteraard haar best alles zo netjes mogelijk neer te leggen. 

Marty van den Heuvel geeft een opmerking over het rookhutje wat er smerig uitziet en de tafel waar de tennistas op moet staan al een tijd kapot is. 

Hans geeft aan dat het bestuur een investering wil doen voor een overkapping. Dit is vooralsnog uitgesteld omdat eerst de discussie rondom Padel moet worden afgerond. Als Padel op onze club komt worden deze investeringen gebundeld, omdat er dan sowieso een verandering van de entree zal komen. Er is reeds al een bedrag gereserveerd voor de entree en het terras. 

Beate Bockting geeft aan dat ze zich wel wil inspannen om het rokershutje op te ruimen en het terras op te frissen. 

Gustave Trippels vraagt aandacht voor de oprijlaan naar de tennis. Deze zit vol met gaten en plassen. Het onderhoud van de oprit is voor de gemeente.  Via de tennis kunnen we een verzoek aan de gemeente doen om hier onderhoud aan te verrichten. 

 

9.      VERANDERINGEN BINNEN HET BESTUUR.

Rob de Winter die al meer dan 8 in jaar zich als bestuurslid inzet voor de club, neemt afscheid als bestuurslid. Rob heeft zich veel ingezet voor de accommodatie, baanonderhoud. Het bestuur wil Rob hartelijk bedanken voor al het werk, inzet kennis en expertise. Rob geeft aan dat hij met veel plezier dit heeft gedaan. Alle lof die Rob krijgt kon natuurlijk niet zonder de hulp van vrijwilligers en zonder iemand te kort te willen doen wil Rob graag hiervoor ook van George van Berkom bedanken. George heeft zich ontzettend ingezet om de banen te onderhouden. Verder heeft Andre Beekman zich enorm ingezet voor het hele clubhuis dat onder handen is genomen. Christof Wijnhoud heeft gezorgd voor een enorme sfeer verbetering en een impuls gegeven voor het aantal jeugdleden.

Rob maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals een oproep te doen aan de leden om zich te melden voor een bestuursfunctie. 

 

10.  VOORAANKONDIGING AANPASSING STATUTEN

Rob de Winter licht toe dat door de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) onze verouderde statuten worden doorgelicht. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat door wanbestuur dit verenigingen kan schaden. Het voorstel is om, als basis de modelstatuten gemaakt door de KNLTB, grotendeels over te nemen. Dit moet voor 1 juni 2025 gebeuren en zal in een van de eerstvolgende ALV besproken worden. 

 

11.  PADEL

Remco geeft een korte uitleg over Padel. Daarnaast wordt een PowerPointpresentatie getoond over de eventuele mogelijkheden van Padel binnen LTC Gorssel. Van de eerder dit jaar gestuurde enquête worden de uitkomsten middels statistieken doorgesproken en getoond. De opkomst van de leden was verrassend hoog. Er waren ongeveer 159 personen die de enquête hadden ingevuld, waarvoor dank. Uit de enquête bleek dat er vooral 2 vragen naar voren kwamen.

1: Gaat Padel ten koste van onze banen.

2: Is Padel financieel haalbaar. 

Het hele verhaal is nog niet helemaal uitgedokterd. Er worden wat tekeningen getoond met het bovenaanzicht van de invulling van padelbanen. 

Margreet Pasman vertelt dat ze uit ervaring weet dat op een club in Didam de vraag zo hoog is om te padellen, dat er wachtlijsten ontstaan van soms wel 3 weken. Hoe gaat LTC Gorssel voorkomen dat als Padelbanen naast het lidmaatschap ook nog eens worden verhuurd, de leden wel terecht kunnen op de Padelbaan? Remco legt het systeem van Padelboeker uit waarin banen geblokt kunnen worden. Dit zijn allemaal zaken die nog uitgezocht moeten worden. 

Remco vraagt of er leden/ enthousiastelingen zijn die in een werkgroep willen gaan om alle zaken rondom Padel uit te zoeken Zoals onder andere; locatie banen, financieringsvormen, offertes grondwerk, offertes padelkooi opvragen, sponsoren, padelboeker, toegangscontrole hek en nog veel meer terzake dienende onderwerpen. Dit met betrekking tot Padel om bovenstaande zaken verder te onderzoeken. Een werkgroep moet tussen nu en 1 april van start gaan om in een ingelaste ALV te kunnen besluiten of LTC Gorssel Padel  uberhaubt wil en kan hebben. Als er geen team komt die deze kar willen gaan trekken wordt dit hele Padel verhaal niks. 

Beate Bokting vraagt of dat als als er een financiering middels een externe lening wordt gedaan voor de Padel of er over nagedacht is over het terugverdien model, hoelang het duurt voordat de financiering eruit is. Remco geeft aan dat de lening voor de Padelbanen over 10 jaar wordt afbetaald. Hier wordt de business case op gebaseerd. Exploitatiekosten zoals onderhoud en verlichting worden hierin meegenomen. 

Daarnaast geeft Remco aan dat er een plan is om een overkapping te plaatsen. Dit plan was er al, maar wordt nu samen gevoegd met de eventuele uitkomsten van de Padel, zodat er voorkomen wordt dat er een overkapping gemaakt wordt die later aangepast moet worden wegens de komst van Padel. 

Rob neemt het woord over het toegangssysteem van het clubhuis. We hebben nu een pincodekastje op de deur. Het bestuur heeft besloten om een nieuw sluitsysteem aan te schaffen. Dit wordt een kaartsysteem op de plaats van dit pincode kastje. Ieder lid krijgt een ID kaart met een chip erin, waarmee je toegang krijgt tot het clubhuis en het afhangbord. In maart zullen alle leden een toegangspas uitgereikt krijgen. Introducees kunnen alleen door leden worden geïntroduceerd, dus  niet leden kunnen niet naar binnen als het clubhuis gesloten is. De software van dit systeem kan worden aangepast, dus voor evt entree veranderingen mbt tot Padel is dit toekomstbestendig.

 

12.  VACANTE PLEKKEN BINNEN HET BESTUUR EN DE COMMISSIES

De barcommissie heeft 2 plekken vacant. Joke Lubberdink heeft na 28 jaar besloten te stoppen. Joke wordt hartelijk bedankt voor al haar inzet van de afgelopen 28 jaar een presentje gaat haar kant op. 

De vrijwilliger van de kascommissie- te weten Petra Pelskamp -heeft zich al eerder in deze vergadering gemeld. 

Vrijwilligers voor andere commissies zijn altijd welkom. 

Voor de vrijwilligersdag voor groenvoorziening was afgelopen jaar helaas weinig animo. Dat moet beter!. 

Als mensen interesse hebben kunnen ze zich melden bij het bestuur of via de mail. [email protected] 

 

13.   RONDVRAAG

Beate Bockting vraagt of de leeftijdsgrens van de Markepaaltoernooi is verlaagd. Hans Ooms geeft aan dat deze inderdaad verlaagd is van 35 jaar naar 25 jaar. 

Andre Beekman, waarom het plaatsen van een terras overkapping moet wachten op Padel. Remco geeft aan dat het jammer zou zijn als de overkapping i.v.m. Padel weer zou moeten worden aangepast. Zie hiervoor ook de bovenstaande opmerkingne onder punt 8 en 11 van deze notulen. Andre stelt voor om met een paar vrijwilligers het rookhokje op te knappen.

 

14.  SLUITING

De bedoeling is om in september een ingelaste ALV te organiseren om de stand van zaken ten aanzien van  Padel verder te bespreken en hierover een besluit te nemen. 

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.