Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Rechten en plichten der leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzigingen van het bestuur. Het baanreglement is voor een ieder zichtbaar in het clubgebouw.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributies en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).
De leden verplichten zich tot acceptatie van automatische afschrijving van de contributies.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn, behalve wanneer deze voor bepaalde groepen worden georganiseerd.

Artikel 4
De leden zijn verplicht gebruik te maken van het elektronische afhangbord en dienen af te hangen met behulp van hun persoonlijke lidmaatschapspas. Introducees gebruiken de daarvoor bestemde introducé pas. Indien het elektronische afhangbord buiten gebruik is, wordt met het lidmaatschapspas buiten  op het afhangbord afgehangen. De regels ten aanzien van de speelduur blijven ongewijzigd. Het Reglement Elektronisch Afhangbord hangt voor een ieder zichtbaar in het clubhuis, naast het elektronisch afhangbord.

Artikel 5
Ieder senior lid is verplicht zich bij aanvang van het tennisseizoen zich via de bardienstplanner van het Jiba Afhangbord in te schrijven voor de bardienst. De bardienst kan voor het betreffende tennisseizoen voor 75 euro worden afgekocht. Bij het niet aanwezig zijn voor de bardienst kan een boete worden opgelegd.

Artikel 6
Introducees zijn welkom, echter altijd onder begeleiding van, op hetzelfde moment, meespelende leden. De leden dienen de introducé te introduceren conform het geldende introductie reglement. Bij onjuiste introductie heeft ieder lid het recht om het introducerende lid hierop te wijzen.

Artikel 7
Ieder reglementair lid is gerechtigd om te spelen. Indien niet de juiste regels voor het afhangen en het spelen in acht zijn genomen, heeft ieder ander lid het recht om het in overtreding zijnde lid hierop te wijzen.

Vergaderingen
Artikel 8
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmedede vergadering te schorsen of te verlengen.

Artikel 9
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van het in kennis stellen aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen acht en twintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijftien senior-leden, ereleden of leden van verdiensten en rustende leden.
Kandidaatstelling door het bestuurd geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11
Een besluit van - of benoeming door – de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de Statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen – of een zodanig benoemde is gekozen – met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 12
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijftien leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegd daarin wensen op te nemen.

Artikel 13
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste negen andere leden.

Commissies
Artikel 14
De algemene vergadering kan één of meerdere commmissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

Artikel 15
De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaat uit drie leden die voor een termijn van drie jaar worden gekozen en niet herkiesbaar zijn. Telkenjare treedt één lid van de kascommissie volgens rooster af.

Besluitvorming
Artikel 16
Verlangt omtrent een aan de orde gestelde voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 17
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco- stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 18
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur
Artikel 19
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee of drie bestuursleden af, afhankelijk van het totale aantal bestuursleden, volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden er jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van Statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 20
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijke reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 21
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten delen op dat lid worden verhaald.

Artikel 22
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder suc c der Statuten wordt gesteld op vijftienduizend euro (€15.000,--), met uitsluiting van bedragen bestemd voor baanhuur, baanonderhoud, reparatie en vervanging bestaande apparatuur, het contracteren van een trainer en het aannemen van personeel. Het bedrag van €15.000,-- wordt aangepast aan de daling of stijging van het prijsindexcijfer, waarbij het jaar 2012 als basis fungeert.

Verplichtingen van het bestuur
Artikel 23
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan een ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Artikel 24
Viermaandelijks presenteert de penningmeester tijdens de bestuursvergadering het exploitatieoverzicht van de vereniging. De penningmeester licht de afwijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar toe. Het saldo van inkomsten en uitgaven volgens het exploitatieoverzicht dienen overeen te stemmen met de mutatie van het banksaldo over dezelfde periode. De eindstanden van de banksaldi volgens het exploitatieoverzicht worden gecontroleerd met de bankafschriften per datum van het exploitatieoverzicht. Na controle door de aanwezige bestuursleden en na goedkeuring, paraferen voorzitter en penningmeester de kopieën van de bankafschriften en het exploitatieoverzicht. De penningmeester bewaart bovengenoemde stukken ter inzage en controle voor de kascommissie.

Aanmeldingsformulier
Artikel 25
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten dient vermeld te worden: naam, voornamen, geslacht, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum en het e-mailadres.

Slotbepalingen
Artikel 26
Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn in te zien en te verkrijgen via de website van de LTC Gorssel. Op verzoek van een lid wordt een kopie per post toe gezonden. Leden worden geïnformeerd over de wijzigingen middels een e-mailbericht of, indien geen e-mailbericht beschikbaar, per post.
De wijzigingen worden tevens vermeld op de website van LTC Gorssel.

Artikel 27
De vereniging draagt de kosten van de K.N.L.T.B. contributie t.b.v. ereleden en leden van verdienste.

Artikel 28
Alle commissie, met uitzondering van de kascommissie, worden door het bestuur benoemd. Wel kan de ledenvergadering het instellen van een speciale commissie bevorderen.

Artikel 29
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 14 februari 2012.