Notulen ALV 2023

1. Opening door de voorzitter
Remco de Ligt opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Remco stelt het bestuur voor. Er zijn 50 leden aanwezig.

2. Vaststelling agenda
Agenda wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Gravelonderhoud
George van Berkom doet gravel onderhoud met Jeroen. De gravelbanen vergen veel onderhoud. Er groeit veel onkruid omdat er te weinig op gespeeld wordt. De sproei installatie ondervindt veel problemen. De pomp doet het wel, maar de softstarter is niet goed. Dit schijnt heel complex te zijn. Gezien het onderhoud vraagt George zich af of de banen wel of niet moeten worden opgeknapt met alle bijkomende kosten. Ook gezien dat er weinig op gespeeld wordt, is het misschien iets om te overdenken deze gravelbanen af te stoten. Altea kan het onderhoud dit jaar niet waarborgen i.v.m. personeelstekort. Altea kan 1 man leveren, LTC moet dan zelf een paar dagen een mannetje leveren. Altea kan dit alleen maar dit jaar nog garanderen. George geeft aan dat normaal het onderhoud van het gravel 3.000 euro per jaar kost. Momenteel ligt er een offerte van 18.000 euro voor de sproei installatie om de banen weer op orde te krijgen.

Reacties
Hans Allersma - stelt voor om de banen af te stoten kijkend naar kosten en baten.
Henry Jaarsveld - verlichting van de gravelbanen gaat aan als je baan 3 en 4 aan doet. Bestuur geeft aan dat dit probleem wordt opgelost.
Hans Ooms - in 2019 is er 19.000 euro geïnvesteerd in de gravelbanen. Dat ben je dan kwijt als je de gravelbanen nu afstoot. Ook is er geïnvesteerd in de verlichting, waardoor dit geen reden meer is om er niet op te spelen. Nu sluiten houdt in dat we geen geld hebben om op die plek andere banen neer te leggen.
Eelco - pleidooi voor gravel. Door gravel krijg je een heel ander spel. Weg is weg.
Remco- KNLTB geeft ook aan dat het een voorkeur heeft om gravel te behouden gezien internationale wedstrijden.
Jeff Folkers - vraagt wat de kosten zijn om gravel om te zetten naar kunstbanen. Omzetten kost 30.000 euro per baan. Actiepunt: George gaat aan Altea vragen wat dit daadwerkelijk kost.
Sandra Goulme - vraagt of als we over een aantal jaren wel kunstgras willen of dit mogelijk is. Dit is technisch wel mogelijk, maar heeft wel haken en ogen. (Opmerking: Remco over akoestisch rapport. Als de banen weggaan, moeten we voldoen aan de geluidsnormen van het akoestisch rapport)
Nanda Dolman - vraagt hoe het zich verhoudt met het aantal leden als we 2 nieuwe grasbanen laten plaatsen. Remco geeft aan dat we te veel banen voor het aantal leden. Mogelijk dat padel nieuwe leden aantrekt. We zitten rond de 360 leden op dit moment

Verzoek
Verzoek van Remco aan allen om er eens over na te denken hoe we meer leden kunnen werven. Als mensen ideeën hebben kunnen ze deze kenbaar maken bij het bestuur.


4. Notulen ALV van 15 feb 2022 en extra ALV van 28 september 2022
Niemand heeft vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV 2022 en de Extra ALV. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

5. Terugblik 2022
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar de corona vaarwel kunnen zeggen m.b.t. de beperkingen. Een ander goed bericht is dat er een paar competitieteams zijn die dit jaar nummer 1 zijn geworden. Een hoop teams hebben zich ingeschreven voor de verschillende competities.

Toernooien/evenementen
Zomermarkepaal hebben we geluk gehad met het weer. Ook hebben we natuurlijk de Wintermarkepaal gehad. Beiden zijn goed bezocht.
De Nieuwen Leden Commissie (NLC) heeft dit jaar weer leuke toernooien georganiseerd. Dit jaar hebben we een geslaagde pubquiz gehad.

Padel
Er is een klap op Padel gegeven. De tussenleeftijd die nu minder vertegenwoordigd is kan misschien worden opgevangen door de komst van padel.

Jeugdleden
Verder mogen we als LTC Gorssel trots zijn op het aantal jeugdleden dat we hebben. Dit zijn er nu 80! Dit ook natuurlijk dankzij onze jeugdcie. KNLTB gaf dit ook aan.
Reina Smeerdijk geeft aan dat er weinig is voor jeugd rond de 18 jaar. Bestuur bevestigt dat dit idd een probleem is. Geen toernooi enz. Wel ladder. Er is weinig in de club wat deze leeftijdsgroep bindt. We hebben ook geen speciale commissie die voor deze groep iets organiseert.
Boelo Boelens sr geeft aan dat het wel leuk is om een competitie/ toernooi voor de jeugd tussen 18-25 jaar. Het bestuur geeft aan dat we open staan voor ideeën.

Meet and Play
Jeff Folkers vertelt dat hij had gezien dat Meet and Play ook een optie is om banen makkelijk te verhuren. Remco geeft aan dat we dit op onze bestuursvergadering hebben staan om te bespreken. Alle daluren kunnen we als vereniging openstellen. Ook mooi voor eventueel toeristen. Actiepunt: bestuur.

Vertrouwenspersoon
Rijna Smeerdijk geeft aan dat er geen meldingen zijn geweest.

Tennistrainer
Christof Wijnhoud is herstellende van zijn heupoperatie.

6. Financieel jaarverslag
Hans Ooms legt het financieel jaarverslag uit. De meeste mensen die zich op tijd hebben opgegeven hadden deze stukken via de mail ontvangen.
Vanuit de vergadering komen hier geen vragen over.

7. Verslag van de kascommissie 2022 en samenstelling kascommissie
Erik Nieuwenhuis geeft aan dat de kascommissie de controle heeft uitgevoerd. De kascontrole adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen. Vanuit de vergadering heeft niemand bezwaar en verleent de vergadering decharge aan het bestuur. Met dank aan Hans Ooms.

8. Vasstellen contributie 2023
Hans legt uit dat op basis van 10 procent inflatie de contributie voor 2023, eigenlijk 224 euro zou moeten zijn. Bestuur stelt voor om dit bij te stellen naar 5 procent dus 214 euro. Hans vraagt of hier bezwaar voor is. De vergadering stemt toe.

9. Verandering binnen het bestuur
Bestuur is nog steeds op zoek naar een vijfde bestuurslid. Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat deze functie allemaal inhoudt. Qua tijdbestek geeft Remco aan dat dit sterk wisselend is, maar bij interesse kunnen mensen altijd het bestuur benaderen voor de ins en outs. Er is geen specifieke functie, alles is mogelijk. Met stemmingen hebben we eigenlijk 5 man nodig. Het bestuur vergadert 1 keer per maand. Daarnaast lopen de werkzaamheden uiteen. Heb je interesse stuur een mail naar: [email protected].

10. Stand aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
Rob de Winter gaat dit regelen dit loopt nog.

11. Voortgang padel
De Padel Commissie bestaat uit Steven Draadjer, Robbie Thomasse en Frans Kamerbeek. De commissie is al heel druk geweest. Een aantal trajecten lopen nog.
Aanvraag bij de gemeente voor een groenstrook, zodat de padelbanen het meest gunstig liggen voor de club en de omwonende.
Keuze padelbouwer wordt World Padel. Hier is ondertussen het contract voor getekend met hierin geregeld dat als we de vergunning niet rond krijgen we onder dit contract uit kunnen. Als de vergunning niet rond komt krijgen we de aanbetaling terug, behalve 1 procent van de aanbetaling.
Op 8 december jl. hebben we met de buren om tafel gezeten. De buren waren zeer fanatiek tegen, wegens de geluidsoverlast van padel. Vanuit de gemeente is voorgesteld om deel te nemen aan de omgevingstafel, samen met de gemeente, de buurt en de tennisclub. De buurt heeft dit helaas
afgewezen. De omgevingstafel is een pilot vanuit de gemeente om gezamenlijk tot één standpunt te komen. Een soort mediation traject.
Charles de Man vraagt of er risico’s aan zitten. Zoals eerder gezegd is het risico dat we 1 procent van het bedrag kwijt kunnen raken. Zijn er in de Padel nog ontwikkelingen m.b.t. geluid? Hier zijn nog steeds ontwikkelingen in m.b.t. de padelrackets.
Verder is er door ons een verzoek gedaan of we het ooievaarsnest kunnen en mogen verplaatsen. De vogelstichting die het nest heeft geplaatst gaat dit nest ook verplaatsen. Dit schijn geen probleem te zijn.
Omdat we een verzoek hebben gedaan voor een extra stuk grond, moet er een bestemmingswijziging plaatsvinden van agrarisch naar sport. Om die reden heeft de buurt aangedrongen dat de tennis een QuickScan voor de flora en fauna uit te voeren. Het is verstandig om dit uit te voeren. 2 mei loopt de procedure bij de gemeente af. In theorie zou bij een "go” de padelbaan in een maand kunnen staan.
Reacties
Jacqueline Eikenaar - mensen zijn toch zelf op een sportcomplex gaan wonen. Hoe gaat de gemeente met de vergunningaanvraag om en wat wordt er als overlast ervaren? Steven geeft aan dat de gemeente hier geen ervaring in heeft. Die probeert zijn weg hierin te vinden. De gemeente probeert naar feiten te kijken.
Ellen de Haan - vraagt wat voor handreiking er is aangeboden door de gemeente. Er is een omgevingstafel aangeboden. De buurt wilde hier niet aan deelnemen. Er is ook sprake van een Handreiking Padel van de KNLTB. Daarin wordt een afstand tussen woningen en padelbanen van 160 meter genoemd. Hier vallen een paar huizen onder. Het betreft hier echter een Handreiking en dus geen officieel regelgeving om wet en daarmee is ook de 160 meter geen formele richtlijn.
Rik van Reekum - vraagt wat er mogelijk is m.b.t. antigeluid en of we dit kunnen meenemen met het akoestisch onderzoek. Er zijn bij het akoestisch onderzoek misschien mogelijkheden om met een kleine aanpassing een eventueel geluidsprobleem op te lossen.

12. Thema vrijwilligers en vacante plekken
We zijn al geholpen als mensen kleine behapbare taken willen doen. Bv de bar openen, daar hoef je nog niet voor in de barcommissie deel te nemen. Naast de vacatures die er binnen de commissies zijn blijft het, zonder dat we smeekbede willen houden, belangrijk om vrijwilligers te hebben.
Wat zoeken we nog?
• Iemand die wil helpen met de gravelbanen
• Een jeudhussel leider
• Iemand voor de barcommissie
• Iemand voor de communicatiecommissie (kan een combifunctie zijn, iemand voor de website en iemand voor social media)
• Groenvoorziening (2x per jaar de snoeidag, halve dag)

13. Rondvraag
Charles de Man - kan de ALV op een andere dag i.p.v. dinsdag i.v.m. de husselavond.
Hans Allersma, - kunnen we de contributie niet verhogen met 75 euro. Hans A geeft aan dat hij de administratieve afhandeling hiervan wil regelen. Remco geeft aan dat alle ideeën welkom zijn.
Boelo Boelens jr. Kunnen er kleine flesjes komen voor de frisdrank? Met kleine flesjes houd je wel prik in de flesjes. Een automaat zou dit ook oplossen.
John Dolman - vraagt of we goedkoper kunt inkopen. Krachten bundelen met bijvoorbeeld voetbal. Vergelijking met de voetbal in prijsverschil. Barcie geeft aan dat de voetbal veel meer omzet heeft, daardoor hebben zij een andere prijsafspraak. Misschien meer samenwerking mogelijk. Deze suggestie wordt aan de barcie meegegeven.
Eelco Prent - wil nog een opmerking plaatsen over een aantal gedragsregels en in het kader van de energiebesparing. Zoals de lampen uit en mensen bij elkaar op bv baan 5 en 6.
Gustav Trippels - geeft aan dat de verwarming ‘s morgens aan staat. George geeft aan dat dit a.s. vrijdag met installateur Eefting wordt besproken. Uiteraard moeten mensen wel de deur sluiten.
Boelo Boelens jr. - is er een mogelijkheid om meer training te krijgen voor talentvolle jeugdleden. Jeugdcie geeft aan dat mensen met talent in Bathmen zitten. Daar zit een competitieve trainer. Jeugdcie heeft deze opmerking meegekregen. Christof heeft momenteel geen tijd. Er volgt hierover een korte discussie. De vraag is of er genoeg jeugd is die deze ambitie heeft.
Binnengekomen mail over het koffieapparaat. Voorstel nieuw koffieapparaat en kan er een waterkoker geplaatst worden. Barcommissie reageert hierop. We wachten tot padel komt. Dan moet er sowieso de ingang van toegang clubhuis veranderen. Barcommissie gaat hierover in beraad.

14. Sluiting
21.40 uur gesloten.